bekijk de site in het Nederlandsview site in English

e x p e r t s     i n     t a a l     e n     c o m m u n i c a t i e

Portfolio
Contact
TechText B.V.
Weteringschans 110
1017 XS Amsterdam

Tel  020 531 0401
Mob 0653 257 846

info@techtext.nl

Klantcase RWS

Klantcase RWS

 

Binnen Rijkswaterstaat (RWS) werkt de dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) door de inzet van kennis en expertise aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. Daartoe staat de dienst een breed scala aan verkeersmanagementsystemen ter beschikking. Een van de belangrijke systemen voor de Nederlandse vaarwegen is het Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart (IVS90). In nauwe samenwerking met DVS heeft TechText de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en verzorgen van een compleet nieuw opleidingsprogramma voor dit systeem, met klassikale trainingen en een e-learningomgeving als belangrijkste componenten. Het resultaat: een landelijke, uniforme opleiding die bestaande en nieuwe gebruikers alle noodzakelijke kennis en vaardigheden aanleert om optimaal gebruik te maken van IVS90.

 

RWS
Jos van Uden coördineert binnen de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat opleidingen en trainingen voor verkeersmanagementsystemen. In dat kader is hij nauw betrokken bij het organiseren van het opleidingsprogramma voor het Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart (IVS90) dat bijdraagt aan een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart op de Nederlandse vaarwegen. Alle informatie die met IVS90 wordt verzameld geeft een duidelijk beeld van de totale scheepvaart op de hoofdvaarwegen in bepaalde periodes. De informatie uit IVS90 is niet alleen belangrijk voor Rijkswaterstaat, maar ook voor andere vaarwegbeheerders en havenautoriteiten. De gegevens uit het systeem zijn namelijk een belangrijke informatiebron voor het beleid van deze instanties.
 

Europese aanbesteding

Een paar jaar geleden is het plan opgevat om de opleiding van IVS90 anders te structureren. Jos daarover: "Binnen RWS diende één uniforme landelijke cursus tot stand te komen. Voorheen werd de cursus door de regionale diensten van Rijkswaterstaat zelf ontwikkeld en verzorgd, waardoor er sprake was van kwaliteitsverschillen tussen de verschillende regio's.
De realisering van de nieuwe landelijke opleiding maakte deel uit van een Europese aanbesteding voor het ontwikkelen, verzorgen en onderhouden van opleidingen voor de diverse verkeersmanagementsystemen, zowel voor het wegverkeer als voor het scheepvaartverkeer. Het aanbestedingsbestek betrof twee domeinen: klassikale opleidingen en e-learning. Op basis van een objectieve afweging, waarbij niet alleen is getoetst op de kosten maar ook op een aantal inhoudelijke criteria, zijn de klassikale cursussen gegund aan TechText."

 

Compleet nieuwe opleiding

Een van de klussen die TechText toebedeeld kreeg, was het opzetten van de nieuwe IVS90-opleiding. Jos schetst de contouren: "De opleiding bestaat uit diverse componenten. Allereerst een basiscursus waarin cursisten kennismaken met het doel en de principes van IVS90 en bekend raken met de gebruikersinterface en een aantal eenvoudige handelingen. Deze basiscursus is door de opleidingskundigen van TechText ontwikkeld en wordt door docenten van TechText verzorgd. Het tweede gedeelte van de nieuwe cursusopzet bestaat uit een verdiepingscursus die nader ingaat op complexere situaties bij bruggen, sluizen en verkeersposten. Daarbij speelt het praktisch oefenen met het systeem een belangrijke rol. Voor dit onderdeel heeft TechText het opleidingsmateriaal ontwikkeld. De docenten zijn in dit geval regiobeheerders van Rijkswaterstaat zelf.
Het derde onderdeel van de nieuwe opzet bestaat uit een e-learningomgeving waarin cursisten nog een keer in vogelvlucht door IVS90 worden geleid en een aantal oefeningen en demonstraties voorgeschoteld krijgen. Dit onderdeel is ontwikkeld door het bureau Tinqwise. Om te komen tot een goede onderlinge afstemming heeft TechText regelmatig contact onderhouden met dit bureau ."

 

Complexe opdracht

Nu de cursussen een aantal maanden lopen, kan Jos een beeld schetsen van de kwaliteit van de werkzaamheden van TechText: "Wat betreft de totale aanbesteding: RWS is zich er heel goed van bewust dat het totaalpakket aan opleidingen voor een grote variëteit aan systemen een vrij complexe opdracht betreft. Want behalve voor IVS90 heeft TechText de afgelopen periode ook cursussen ontwikkeld en verzorgd voor een aantal andere cruciale verkeersmanagementsystemen, zowel voor het wegverkeer als voor het vaarwegverkeer (zie tabel). Maar als ik me even beperk tot IVS90: niet alleen moest TechText alle theorie zien te doorgronden om het benodigde materiaal te ontwikkelen, ook was het noodzakelijk dat de betreffende TechText-docenten zich het opleidingsmateriaal eigen zouden maken. Ik vind dat TechText daarin goed werk geleverd heeft. Ze zijn tijdens de inwerkfase en de afstemming met alle betrokkenen zorgvuldig te werk gegaan om uiteindelijk tot een goede, werkbare invulling te komen. Dankzij de samenwerking met TechText beschikken we nu over een goede IVS-90-opleiding waar we prima mee vooruit kunnen."
 

Overzicht van alle TechText-cursussen voor RWS-verkeersmanagementsystemen


DVM-Overzicht


BOSS-OnlineMTM2 voor Wegverkeersleiders


MTM2 voor ConfiguratiebeheerdersMTM2 voor Operationeel Verkeerskundigen

MTM2 voor Servicedeskmedewerkers
en Systeembeheerders

CDMSCVMS


IVS90


Digitaal Journaal


NIS

halfdaagse cursus met een overzicht van alle systemen in de keten van Dynamisch Verkeersmanagement.

workshop van 2 uur over de ontwikkelingsvisie, het doel en de voordelen van dit systeem dat een brug slaat tussen verkeerskundige scenario's en de door een wegverkeersleider te nemen beslissingen.

2-daagse cursus met uitdagende cases, gericht op de bediening van signaleringsapparatuur boven en langs de snelweg.

5-daagse cursus over alle aspecten van het configureren van het signaleringssysteem MTM2, variërend van het tekenen van wegen tot het plaatsen van apparatuur, het leggen van relaties en het uitvoeren van een databasewissel.

2-daagse cursus die ingaat op de verkeerskundige aspecten van het signaleringssysteem MTM2, met oog voor de taken van de wegverkeersleider en de configuratiebeheerder.

2- of 3-daagse cursus gericht op 1e en 2e-lijnsondersteuning van MTM2-gebruikers met het accent op het oplossen van storingen.

halfdaagse cursus over het gebruik en beheer van CDMS voor de aansturing van dynamische routepanelen boven en langs de snelweg, met onder andere informatie over reistijden.

halfdaagse cursus over het gebruik en beheer van CVMS voor de aansturing van verkeersregel- en toeritdoseringsinstallaties.

tweedaagse cursus over het gebruik van IVS90 voor het registreren van informatie over schepen bij bruggen, sluizen en verkeersposten.

halfdaagse cursus over het gebruik van een systeem voor het invoeren van gebeurtenissen op en langs vaarwegen.

halfdaagse cursus over het gebruik van dit Netwerkmanagement Informatie Systeem met een zeer uitgebreid scala aan informatie over alle aspecten van wegen en waterwegen, bijvoorbeeld filelengtes, de werking van meetlussen, passagetijden van sluizen, diepte van vaarwegen of de staat van onderhoud van kunstwerken.